fbpx

ทักษะวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการออกแบบศตวรรษที่ 21

เป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สู่การต่อยอดการออกแบบแบบสมัยใหม่ การนำเสนอผลงานจากการฝึกงานกับสถานประกอบการด้วยประสบการณ์จริง “แนวคิด:ใต้โต๊ะเด็กฝึกงาน”โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 80 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสายวิชาชีพฯ 4 แขนง ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา 1.เลขนศิลป์ 2.บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการ 3.ภาพยนตร์และภาพถ่าย 4. ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล โครงการวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการออกแบบศตวรรษที่ 21 ได้รับได้รับเกียรติ จากคุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ และอาจารย์ ดร.สุธีย์ จุฬากาญจน์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษม อมันตกุล อาจารย์ ดร. เอกนารี แก้ววิศิษฏ์ และ อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ฝึกงาน และในโครงการศิลปนิพนธ์ ในการสร้างกระบวนการทางความคิด กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบแบบสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ จากความชอบ ความถนัดของนักศึกษา การเรียนการสอนที่มุ่งผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่คนในยุคดิจิทัล ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสม สร้างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำมาต่อยอดเป็นทักษะวิชาชีพ ที่สามารถสร้างมุมมองใหม่จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง ในวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Comment