fbpx

สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาการแสดง มข.

เช้าวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเป็นพื้นที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (WORK INTEGRATED LEARNING) ของทางหลักสูตร และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือสัญญาระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างบัณฑิตสาขาการแสดงให้ตอบโจทย์แวดวงวิชาชีพและสังคม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปรึกษาหารือครั้งนี้ประกอบด้วย นายพิชัย สิริสม ผู้แทนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT ขอนแก่น) นางสาวสิริสกุล มยุรีสวรรค์ นักส่งเสริมองค์ความรู้อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) นางสาวทิพย์ชิญ์ษา ชูวราทิพย์ People Business Partner บริษัทเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น คุณดิษณียา วรวิเศษ … Read more

วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๘ ปี

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ  ๒๘ ปี ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมอันหลากหลายในบ้านศิลปกรรม เริ่มต้นในช่วงเช้าได้มีผู้บริหารจากหลายคณะและหน่วยงานได้เข้าร่วมแสดงความยินดี มอบกระเช้า/แจกันดอกไม้ในวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ  ซึ่งทางทีมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร.ภัทร คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ จากนั้นได้มีการบวงสรวงองค์พระพิฆเณศวร องค์เทพประจำคณะฯ โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงได้รำถวายมือ ณ วงเวียนด้านหน้าคณะ  ยิ่งกว่านั้นทางคณะฯได้สร้างความตระการตาของการจัดกิจกรรมให้กับผู้ที่ผ่านไปได้พบเห็นโดยการตั้งขบวนแห่ฟ้อนรำเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานสมเด็จฯพระพันปีหลวงแชมป์วงโปงลางแห่งประเทศไทย ต่อด้วย พิธีทำบุญใส่บาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งนิมนต์จากวัดป่าบ้านหนองกุงจำนวน ๕ รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในช่วงบ่ายเวลา 15.00 น.เป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศิษย์เก่าดีเด่น การแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ … Read more

การพัฒนาบูรณาการเรียนการสอนด้านการจัดนิทรรศการ เชิงธุรกิจระดับมาตรฐาน ยุคดิจิทัล

จากโครงการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านนิทรรศการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการจากฐานงานวิจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐพัฒนาชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การออกแบบการจัดนิทรรศการ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน สามารถสร้างถึงองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานสู่การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาการออกแบบการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการตลาดและรายวิชาธุรกิจเพื่อการออกแบบการจัดนิทรรศการ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ ดร.สุธีย์ จุฬากาญจน์ อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมออกบูธคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ในงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 7 ณ Hall 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไคซ์ ขอนแก่น วันที่ 10 และ 11 กันยายน งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ การทำงานรวดเร็ว ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างโอกาสให้ธุรกิจระดับ SME ในภาคอีสานได้ขยายสู่ตลาดอินโดจีน โดยทางหลักสูตรฯได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างบูธ จาก … Read more

ทักษะวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการออกแบบศตวรรษที่ 21

เป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สู่การต่อยอดการออกแบบแบบสมัยใหม่ การนำเสนอผลงานจากการฝึกงานกับสถานประกอบการด้วยประสบการณ์จริง “แนวคิด:ใต้โต๊ะเด็กฝึกงาน”โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 80 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสายวิชาชีพฯ 4 แขนง ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา 1.เลขนศิลป์ 2.บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการ 3.ภาพยนตร์และภาพถ่าย 4. ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล โครงการวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการออกแบบศตวรรษที่ 21 ได้รับได้รับเกียรติ จากคุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ และอาจารย์ ดร.สุธีย์ จุฬากาญจน์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษม อมันตกุล อาจารย์ ดร. เอกนารี แก้ววิศิษฏ์ และ อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ฝึกงาน … Read more

ผู้ได้รับรางวัล Super Star ประจำปี 2020 มีใครกันบ้างนะ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ในงาน LINE CREATORS CONNECT DAY 2020 ได้มีการประกาศครีเอเตอร์ผู้ได้รับเลือกให้เป็น Super Star ประจำปี 2020 ซึ่งคือ 5 คนแรกของประเทศไทย ครีเอเตอร์แต่ละท่านเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ใดกันบ้าง ไปดูกันเลย   1. 555 PARTY / N9 Design เจ้าของคาแรคเตอร์ “หมีหงุดหงิด” และอีกมากมาย 2. WOOTT NUT เจ้าของคาแรคเตอร์ “เหมา ว๊อตตะ ปั๊ก” 3. ANIMATESTATION เจ้าของคาแรคเตอร์ “สำราญแมน” 4. GKOMO เจ้าของคาแรคเตอร์ “หมีขอ” และ “เหมียวขอ” 5. TORA JUNG เจ้าของคาแรคเตอร์ “ตัวกลม” และ “หมีนุ่ม ต่ายนิ่ม” *ครีเอเตอร์ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สำหรับครีเอเตอร์ท่านใดที่อยากจะเป็น Super … Read more

UTme! กับ Line Creators

อัพเดท LINE Sticker ใหม่ล่าสุด! กลับมาอีกรอบกับความร่วมมือกันระหว่าง UTme! กับ Line Creators ที่นำเอาไลน์สติกเกอร์สุคเก๋มาพิมพ์ลงบนเสื้อยืด UTme และสินค้าใหม่ล่าสุด UTme Tote bag! เฉพาะที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานที่หน้าสาขา อ่านรายละเอียด UTme เพิ่มเติมได้ที่ https://s.uniqlo.com/UTme_fb0905

สำราญแมน : คำทะลึ่ง

สำราญแมน : คำทะลึ่ง สติกเกอร์ชุดนี้อาจมีข้อความไม่เหมาะสม สำราญแมนมาใหม่พร้อม สติ้กเกอร์ดุ้กดิ้กคำทะลึ่ง กวนๆ ฮาๆ ตามประสาหนุ่มโฉด ซื้อสติ้กเกอร์ 60 บาท ⓒAnimateStation.com    Line  |  Facebook  |  Instragram